Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Ontbijtservice Zeeland

Artikel 1: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Ontbijtservice Zeeland gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Ontbijtservice Zeeland gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Ontbijtservice Zeeland en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Algemene leveringsvoorwaarden opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.

Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden
Een overeenkomst komt tot stand zodra Ontbijtservice Zeeland de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven email-adres.
De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval dat koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website, door het beantwoorden van de bevestigingsmail of telefonisch.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door of namens ons, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk of via de mail zijn bevestigd.

Artikel 3: Opdrachtwijziging of annulering
Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij Ontbijtservice Zeeland Voor grote orders kan dit alleen na overleg met Ontbijtservice Zeeland. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of telefonisch. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden.

Indien koper eerder gedane opdracht wens te annuleren kan dit tot uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend worden gesteld. Bij annulering op een later tijdstip dan 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht.

Het doorgeven van een annulering kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of telefonisch. Pas wanneer de annulering per mail is bevestigd is de annulering akkoord bevonden. Echter bij grote orders zijn andere voorwaarden van toepassing, en gebeurt dit na overleg, i.v.m gedane inkoopkosten. Wanneer een annulering plaats vind die reeds via Ideal of overboeking is voldaan zijn wij genoodzaakt 5% van de factuur aan annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Tarieven en betaling
De prijzen vermeld op website Ontbijtservice Zeeland zijn incl. BTW tenzij expliciet anders vermeld staat. Betaling kan gedaan worden d.m.v. de aangeboden betalingswijze. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces en dienen voor de particuliere klant voor de bezorgdatum te zijn bijgeschreven op ING rekeningnummer NL09INGB0007135663.
Voor de zakelijke klant dient de betaling na levering, maar binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden zullen wij de incasso opdracht uit handen geven aan een incasso bureau.

Artikel 5: Bezorging
De door ons opgegeven bezorgtijden zullen worden gegarandeerd, met een uitzondering van max.30 minuten voor en 30 minuten na aangegeven bezorgtijd. Mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter de opgegeven bezorgtijden zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen. Bij niet tijdige levering dient klant dit bekend te maken bij Ontbijtservice Zeeland waarna de klacht afgehandeld zal worden en indien van toepassing compensatie zal plaatsvinden.
De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg plaatsvinden tussen Ontbijtservice Zeeland en koper inzake een de mogelijkheden voor ander moment van afname. Dezelfde bestelling kunnen wij voor 50%van de kosten nogmaals aanbieden excl. bezorgkosten. Wanneer afname niet meer plaatsvindt zal koper het volledige orderbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid / klachten
Ontbijtservice Zeeland is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper.
In geval van aansprakelijkheid van Ontbijtservice Zeeland betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.
Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 24 uur na het constateren van de schade schriftelijk aan Ontbijtservice Zeeland is kenbaar gemaakt.

Artikel 7: Geheimhouding
Ontbijt-Zeeland.nl werkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incasso bureau.

Artikel 8: Reclame
Op alle door Ontbijtservice Zeeland gepubliceerde foto’s en reclame uitingen van producten behoudt Ontbijtservice Zeeland zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling en receptuur.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op alle aan deze Algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 10: Auteursrechtelijk beschermde foto’s
Al onze foto’s op Ontbijtservice Zeeland zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

@import url(/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/../css/front-flex.css); #pgc-64-0-0 { width:100%;width:calc(100% – ( 0 * 30px ) ) } #pl-64 .so-panel { margin-bottom:30px } #pl-64 .so-panel:last-child { margin-bottom:0px } @media (max-width:780px){ #pg-64-0.panel-no-style, #pg-64-0.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column } #pg-64-0 .panel-grid-cell { margin-right:0 } #pg-64-0 .panel-grid-cell { width:100% } #pl-64 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-64 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-64 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } }